• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

เทคนิคการปรับปรุงงานด้วย ECRS

Started by Chanapot, July 11, 2024, 06:42:31 PM

Previous topic - Next topic

Chanapot

เทคนิคการปรับปรุงงานด้วย ECRS
(ECRS for Improvement Technique)
 วิทยากร: อาจารย์ ดร.ณรงค์ ตู้ทองที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ (LEAN (Supply Chain, Manufacturing, Logistics)TPM,TQM, QCC , 5S , Kaizen ,Suggestion), ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา
และการขับขี่รถยกอุตสาหกรรม (Forklift), ได้รับการรับรองสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ได้รับการรับรองเป็นผู้ช่วยผู้ชำนาญ
การตรวจสอบการจัดการพลังงาน กระทรวงพลังงาน รวมประสบการณ์กว่า 25 ปี  22 สิงหาคม 256709.00 – 16.00 น.** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หลักการและเหตุผล การสร้างวัฒนธรรมในการปรับปรุงงานภายในองค์กรค์ ถือเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร ส่งผลต่อการพัฒนาคน พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อการทำงาน การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต  และการทำงานที่ใช้เวลาเท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตมากขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมือง่ายๆ ของกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ก็เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมและเกิดจิตสำนึกรักองค์กร รวมถึงช่วยกันปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อให้สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น มีของเสียที่ลดลง ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดของการเพิ่มผลผลิต เพื่อต่อยอดไปสู่กิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตต่อไปในอนาคตการเรียนในครั้งนี้จะนำเอาหลักการ ECRS (Eliminate, Combine, Re-Arrange, Simplify) มาเพิ่มทักษะในการปรับปรุงงาน พัฒนางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ขบวนการทำงานสำนักงาน หรือขบวนการผลิตที่มีขั้นตอนที่มีผลลัพธ์ที่ใช้เวลายาวนาน หรือมีขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน สามารถใช้หลักการของ ECRS ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่สำคัญ ECRS ยังเป็นเครื่องมือที่ฝึกทักษะที่สามารถใช้กับการระดมสมอง และการทำงานเป็นทีมที่ได้ประโยชน์ต่อองค์กรอย่างเห็นได้ชัด หากองค์กรได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างจริงจังและสามารถผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเกิดการสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงงานและการพัฒนางานในองค์กรได้อย่างยั่งยืนวัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดเทคนิคการปรับปรุงงานด้วย ECRS2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทาง และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมเทคนิคการปรับปรุงงานด้วย ECRS
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและสามารถชี้แนะกระบวนการด้วยเทคนิคการปรับปรุงงานด้วย ECRS ได้อย่างถูกวิธี   และทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ ECRS ในกระบวนการปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อการอบรม1. ภาพรวมของธุรกิจทีมีผลต่อการปรับปรุงงาน2. แนวคิดและทักษะต่อการปรับปรุงงาน3. หลักการค้นหาความสูญเปล่า (Wastes) ที่อยู่ในกระบวนการงานต่างๆ4. ผังกระบวนการไหลคืออะไร (Flow Process Chart)5. ขั้นตอนการอ่านผังกระบวนกระบวนการไหล6. เทคนิคการเขียนขั้นตอนการไหลอย่างมีประสิทธิภาพ7. Workshop : เทคนิคการเขียนขั้นตอนการไหลอย่างมีประสิทธิภาพ8. เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยเครื่องมือ ECRS
  • E : Eliminate : กำจัดขั้นตอนงานที่มีความสูญเปล่า
  • C : Combine : การรวมงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน
  • R : Re-Arrange : การเรียงลำดับงานใหม่เพื่อสะดวกต่อการทำงาน
  • S : Simplify : การทำขั้นตอนให้ง่ายต่อการทำงาน
9. อุปสรรคในการปรับปรับปรุงงานด้วยเครื่องมือ ECRS10. เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง11. Workshop : การปรับปรุงงานด้วยเครื่องมือ ECRS กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้างาน /พนังงาน และผู้ที่สนใจทั่วไปรูปแบบการอบรมสัมมนา
1. การบรรยาย 30 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60%
3. กรณีศึกษาคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม : หัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้างาน /พนังงาน และผู้ที่สนใจทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)รูปแบบการบรรยาย : ใช้เทคนิคการบรรยายในลักษณะบูรณาการ มุ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ใช้กิจกรรมเป็นสื่อของการเรียนรู้ และใช้เทคนิคการอภิปราย การระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมอง เป็นการพัฒนาซึ่งกันและกัน สลับกับการบรรยาย ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

Joe524

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Tel. : 086-318-3151 
E-mail : hipotraining@gmail.com
Website : www.hipotraining.co.th
ID Line@ : @761mvknp

Jenny937

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Tel. : 086-318-3151 
E-mail : hipotraining@gmail.com
Website : www.hipotraining.co.th
ID Line@ : @761mvknp